Ном | ᠨᠣᠮ  | Books

Проф. Б. Сумъяабаатарын бичсэн номнуудын жагсаалт ба түүний богино танилцуулга
Book list written by Prof. B. Sumiyabaatar and it´s short presentation

Tатaж авах өгүүллүүд | ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ | Publications for downloads

Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media