Буриадын угийн бичгээс

The Genealogical List of the Buriyat-Mongols

Cover of the“The Genealogical List of the Buriyat-Mongols“

„The Genealogical List of the Buryat-Mongols“

by B. Sumiyabaatar

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia, 364pp., 1972

Монголчууд цус ойртож, бие бөлгөн, ухаан мунхаг үр ачтай болохоос урьдчилан сэргийлдэг уламжлалт угийн бичиг хөтлөх аргыг буриадын жишээн дээр бодтойгоор үзүүлж, Хорийн 11 эцгийн угийн бичгийн эх, монгол ба буриадын гарлын холбоог угийн бичгийн үндсэн дээр гаргаж үзүүлсэн зохиол.

Монгол хэлний ойролцоо угийн товч толь

Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language

Cover of the „Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language“

„Dictionary of synonyms of the mongolian language“

by B. Sumiyabaatar,

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia; 1966

191 pp.

Монгол хэлний анхны ойролцоо угийн толь.

Оюутан, багш, хэвлэлийн ажилтан нарт зориулсан.

 


Review

Н. Б. Дугаров,  „О кратком словаре синонимов монгольского языка„, Труды Бурятского институтa общественных наук, Бурятский филиал, Сибирское отделение, 1970, стр. 119-120, (russ.) Link to document