Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

"The Mongolian Secret History"

Cover of the “The Mongolian Secret History”

“The Mongolian Secret History”

by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho

Printed in Seoul/South Korea, 2005

ISBN 89-5726-275-X

 

 

 

 

 

 

Др. Проф. С. Галсан,
“Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 тал

Link to pdf document

Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration

This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin.

by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia

“Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт.
Энд, Монголын Нууц Товчооны нангиад эх, усгийн галиг, авианы галиг, нангиад усгийн дуудлагууд, худам монгол бичгийн буулгал, цахим оюутад оруулах тоон товчлол, эхуудийн ялгааг дэлгэрэнгуй гаргасан.

Б. Сумъяабаатар, 1990, 960 тал, Улаанбаатар


  • A. Laurencio Tacoronte, “Glosa interlinear de la historia secreta de los Mongoles”, Link to pdf document
  • Oliver Corff, “MnTTEX Tools for Typesetting the Secret History of the Mongols”, Vers. 0.11, 2004.12.22  Link to pdf document

Continue reading