Монгол хэл, утгазохиол, аман зохиолын номзүй

Улаанбаатар, 1972, 364 тал

Энд, монгол хэлний түүх, уламжлал, судалгаанд холбогдолтой Хүннү, Сяньби, Тоба, Хятан хэлний хэрэглэгдэхүүнээс авхуулан өдгөөг хүртэлх 3.237 зуйлийг товч тайлбартайгаар хэвлэсэн.