Буриадын угийн бичгээс

The Genealogical List of the Buriyat-Mongols
Cover of the”The Genealogical List of the Buriyat-Mongols”

“The Genealogical List of the Buryat-Mongols”

by B. Sumiyabaatar

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia, 364pp., 1972

Монголчууд цус ойртож, бие бөлгөн, ухаан мунхаг үр ачтай болохоос урьдчилан сэргийлдэг уламжлалт угийн бичиг хөтлөх аргыг буриадын жишээн дээр бодтойгоор үзүүлж, Хорийн 11 эцгийн угийн бичгийн эх, монгол ба буриадын гарлын холбоог угийн бичгийн үндсэн дээр гаргаж үзүүлсэн зохиол.