Mongolian Studies: Comperative Analysis of “The Thousand Character Classic”, Mongolian – Korean – Chinese

Comperative Analysis of "The Thousand Character Classic
Cover, B. Sumiyabaatar, Choi Keyho, “Comperative Analysis of “The Thousand Character Classic” ISBN 978-99962-842-3-6

Монгол – Солонгос – Нангиад “Мянган үсгийн соёл”-ын харьцуулсан судалгаа

by B. Sumiyabaatar, Choi Keyho

Published by: Ulaanbaatar University Press, Mongolia, 2011

268pp

ISBN 978-99962-842-3-6

 Номны aгуулга

  1. Ази түмний бичиг соёлын харилцаа
  2. Монгол “Мянган үсгийн соёл”
  3. Нангиад “Мянган үсгийн соёл”
  4. “Мянган үсгийн соёл”-ын эxүүдийн харьцуулсан судалгаа
  5. Монгол – Солонгос – Нангиад “Мянган үсгийн соёл”-ын эхүүдийн ялгаа зарим бэрх хэллэгийн тайлбар
  6. “Мянган үсгийн соёл” дахь нангиад үсгийн утга, дуудах ёсон (солонгос жишээн дээр 0001-1000)
  7. “Мянган үсгийн соёл дахь” ханз үсгийн зуралгаа, бичих ёсон
  8. “Мянган үсгийн соёл” дахь нангиад үсгийн түлхүүрийн учир
  9. “Мянган үсгийн соёл” дахь монгол үгийн бугд хэлхээ (худам монголоор)
  10. “Мянган үсгийн соёл” дахь монгол үгийн бугд хэлхээ (шинэ үсгээр)

Link to the Jack Weatherford Foundation